Foto: Thinkstock wavebreakmedia

Kan gjøre vondt verre. 

Mennesker med alvorlige sykdommer er tilbøyelige til å prøve alt som gir et håp om å bli frisk, blant annet alternative behandlingsformer. Noen tenker nok at det i hvert fall ikke kan skade.

Nå viser en ny studie, publisert i Journal of the National Cancer Institute, at denne antakelsen ser ut til å være feil. I hvert fall når det kommer til kreft.

I studien sammenliknet de overlevelse blant amerikanske kreftpasienter som hadde brukt enten utelukkende alternativ behandling eller konvensjonell behandling (for eksempel kjemoterapi). Studien fant mer enn dobbelt så høy dødelighet blant pasientene som brukte alternativ behandling. Brystkreftpasientene hadde en femdoblet risiko for å dø dersom de brukte alternativ behandling fremfor konvensjonell behandling.

Forskerne konkluderer med at å velge alternativ behandling fremfor konvensjonell behandling ved kurerbar kreft, øker risikoen for å dø.

Dobbel så høy risiko for å dø ved alternativ behandling

Ifølge en norsk rapport fra 2011, bruker mer enn én av tre kreftpasienter alternative behandlingsformer. En nyere studie blant kreftoverlevende av NAFKAM i Tromsø bekrefter dette. Mange bruker spesielt kosttilskudd og naturmidler, men også mer «spirituelle» terapier.

Den nye studien som er publisert i Journal of the National Cancer Institute omhandler pasienter med bryst-, prostata-, lunge- og tarmkreft. Pasienter med kreftspredning eller svært dårlig prognose ble ekskludert; de så altså på pasienter som potensielt kunne blitt kurert.

Det var 281 pasienter som brukte alternativ behandling i stedet for konvensjonell behandling. Disse ble sammenliknet med 560 pasienter, med samme alder og kreftstadium, som brukte konvensjonell medisin.

Mens så mye som 78 prosent av de «konvensjonelle» pasientene overlevde i oppfølgingstiden (i gjennomsnitt ca. 5 år), overlevde 55 prosent av de som brukte alternativ behandling.

Risikoen for å dø var dobbelt så høy blant de som brukte alternativ behandling. Overlevelsen var særlig lav blant brystkreftpasienter: 58 % av de som brukte alternativ behandling døde løpet av 5 år, mot 86 % av de som brukte konvensjonell behandling.

Støttes av annen forskning

Dette er ikke første gang det har vært vist en sammenheng mellom bruk av alternativ behandling og kreftdødelighet. I én norsk studie fra 2003 var dødeligheten 79 % blant kreftpasienter som hadde brukt alternativ behandling og 65 % blant andre kreftpasienter.

Tidligere studier har også vist at kreftpasienter med dårligere prognose og livskvalitet oftere bruker alternativ behandling, noe en annen norsk studie også fant. Disse har imidlertid ikke undersøkt pasienter som kun bruker alternativ behandling.

Den nye studien fant også at pasienter med mer komorbiditet og et høyere kreftstadium var mer tilbøyelige til å bruke alternativ behandling. Sammenhengen mellom alternativ behandling og økt dødelighet var imidlertid sterkere da de justerte for kliniske faktorer (2,5 x høyere dødelighet).

Da de justerte for kliniske og sosiodemografiske faktorer blant brystkreftpasientene, var risikoen for å dø 5 ganger høyere blant de som brukte alternativ behandling.

Hva slags alternativ behandling som ble brukt av pasientene ble ikke undersøkt. Det er imidlertid ingen grunn til å tro at noen typer virker bedre enn andre.

Innlegget er hentet fra Erik Arnesen sin blogg Sunnskepsis